آلو و قیسی
آلو بخارا خشکپاک 400 گرمی

بسته بندی سلفون

آلو بخارا خشکپاک 600 گرمی

بسته بندی ظرفـی

آلو بخارا خشکپاک 300 گرمی

بسته بندی ظرفـی

قیسی خشکپاک 700 گرمی

بسته بندی ظرفـی

قیسی خشکپاک 330 گرمی

بسته بندی ظرفـی

آلو بخارا خشکپاک 200 گرمی

بسته بندی سلفون

قیسی خشکپاک  200 گرمی

بسته بندی سلفون

آلو بخارا خشکپاک 250 گرمی

بسته بندی ظرفـی

قیسی خشکپاک 170 گرمی

بسته بندی ظرفـی