آلو زرد مقدار 450 گرم
قیسی مقدار 330 گرم
قیسی مقدار 200 گرم
آلو سانتریزه مقدار 600 گرم
قیسی مقدار 170 گرم
قیسی مقدار 600 گرم
صفحه ۱ از ۲ ۲