حبوبات
نخود مقدار 450 گرم
ماش مقدار 450 گرم
لپه مقدار 450 گرم
عدس مقدار 450 گرم
دال عدس مقدار 450 گرم
لپه مقدار 900 گرم
لپه مقدار 750 گرم
عدس مقدار 900 گرم
عدس مقدار 750 گرم
ماش مقدار 900 گرم
لوبیا قمی خشکپاک 900 گرمی

بسته بندی سلفون

لوبیا قمی خشکپاک 450 گرمی

بسته بندی سلفون

لوبیا سفید خشکپاک 900 گرمی

بسته بندی سلفون

صفحه ۱ از ۲ ۲