برنج
برنج طارم

درجه یک

برنج هاشمی

درجه یک

برنج شیرودی

درجه یک