قند شکسته
قند حبه مقدار 900 گرم
قند حبه مقدار 700 گرم
قند حبه مقدار 450 گرم