نشاسته مقدار 150 گرم
گرد لیمو مقدار 80 گرم
زرد چوبه مقدار 90 گرم
سماق مقدار 80 گرم
جوهر لیمو خشکپاک

بسته بندی ظرفـی

صفحه ۱ از ۲ ۲