استخدام شرکت خشکپاک


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸

فرم استخدام

فرم استخدام

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق علمی و تحصیلی
تسلط به زبان خارجی
زبان خارجیمکالمهترجمهخواندننوشتن
دوره های آموزشی، تخصصی و کارآموزی
آشنایی با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر
سوابق شغلی
نام سازمانسمتسال شروعسال پایانحقوق دریافتیعلت ترک کار
زمینه فعالیت
*