خواص عدس پلو

عدس ریز 450 گرم

عدس ریز 900 گرم سلفون

74.800 تومان
19.6%
مشاهده محصول

عدس مقدار 900 گرم سلفون

74.800 تومان
19.6%
مشاهده محصول

عدس مقدار 750 گرم سلفون

62.300 تومان
19.6%
مشاهده محصول

عدس مقدار 450 گرم سلفون

37.400 تومان
19.6%
مشاهده محصول