خشکبار

کنجد خام 300گرم

60.135 تومان
22.9%
مشاهده محصول

تخم کدو گوشتی 450

111.720 تومان
23%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه 40 گرم سلفون

17.290 تومان
23.2%
مشاهده محصول

کشمش مویز 200 گرم سلفون

39.235 تومان
23.1%
مشاهده محصول

زرشک 200 گرم سلفون

41.990 تومان
23%
مشاهده محصول

زرشک 300 گرم سلفون

62.795 تومان
23%
مشاهده محصول

کشمش سبز 450 گرم سلفون

69.350 تومان
22.9%
مشاهده محصول

هل سبز 30 گرم سلفون

50.065 تومان
23%
مشاهده محصول

کشمش پلویی200 گرم سلفون

20.425 تومان
22.9%
مشاهده محصول