آجیل شیرین

آجیل شیرین ضمن ترکیبات متنوع و دلپسندی که دارد ، فاقد سدیم و نمک اضافه است و همین علت مهم باعث شده تا مصرف این نوع آجیل به تمام گروه های سنی توصیه شود .